Record Express N.V.

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Elke aanvaarde bestelling brengt van rechtswege, de toepassing met zich mee van de huidige algemene voorwaarden, en de annulatie van elke andersluidende clausule uitgaande van de verzender.


2. Elke zending moet vergezeld zijn van een transportdocument dat uitsluitend opgemaakt is door de verzender. De verzender is aansprakelijk voor alle informatie geleverd tijdens zijn bestelling. Het is aan de verzender om het gewicht van elk pakje te verduidelijken ; het totale gewicht van de zending ; de juiste aard van de goederen ; de inherente onzichtbare bijzonderheden en de specificiteit van de goederen; alle verplichtingen ivm het opslaan en of deze bijzondere maatregelen vergen. De afzender zal de documenten, vereist door de reglementering betreffende de goederen, overhandigen. De goederen die vervoerd moeten worden, moeten adequaat verpakt en gemarkeerd, afgegeven worden, op een manier dat ze nuttig zijn ter uitvoering van de toevertrouwde prestaties, in normale omstandigheden van bewaring. Op elk pakje of voorwerp, moet een duidelijk etiket geplakt worden, om een onmiddellijke identificatie mogelijk te maken zonder dubbelzinnigheid van de bestemmeling, van het volledig adres van de plaats van levering, en van de aard van de goederen. RECORD S.A. (hieronder « RECORD ») behoudt zich het recht voor om elk pakje te weigeren dat niet voldoet aan die verplichtingen. De kosten die eruit voortvloeien zullen gedragen worden door de verzender. Het is niet aan RECORD om de documenten na te kijken (Factuur, nota van verzending,…) medegedeeld door de klant.


3. RECORD kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de fouten begaan door de afzender.


4. RECORD zal alle middelen die in zijn bezit zijn, gebruiken om te voldoen aan de verwachtingen van de afzender, o.a. aangaande de termijnen van verzending die echter enkel ter indicatie worden gegeven onder normale omstandigheden van verkeer, zonder nadeel van overmacht of toevallige gevallen, zoals stakingen, lock-out, sociale conflicten, situaties die vergeleken kunnen worden met burgerlijke oorlog of internationale oorlog, problemen bij de douane, moeilijke weersomstandigheden, technische incidenten, enz.


5. RECORD behoudt zich het recht voor om te werken met onderaannemers, zelfstandige transporteurs.


6. Het vervullen van de handelingen bij de douane dient uitsluitend gedaan te worden door de verzender, en worden uitgevoerd onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.


7. RECORD zal niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade toegebracht aan goederen, omslagen of pakjes, die niet of onvoldoende verpakt zijn. Hetzelfde geldt voor de goederen, omslagen of pakjes die fragiel zijn en kwetsbaar, of die geen normaal vervoer verdragen.. In ieder geval, indien RECORD aansprakelijk gevonden moest worden, is elk nadeel die toegebracht werd of geleden maar gedekt tot een bedrag van 125 euro per transport. De verzender kan echter schriftelijk vragen aan RECORD date een bijkomende verzekering in zijn naam afgesloten zou worden. In dat geval zal het transport pas gedaan worden na aanvaarding van de organisatie die verzekeraar is.


8. RECORD zal een zending kunnen leveren aan de bestemmeling of aan elke andere persoon die gemachtigd is om de levering te aanvaarden van de zending op naam van de bestemmeling (zoals bv een persoon in dezelfde lokalen dan de bestemmeling). In het geval dat een dergelijke persoon niet beschikbaar is, kan het pakje achtergelaten worden in de brievenbus van de bestemmeling. RECORD kan elke alternatieve methode van levering toepassen, zoals bv het versturen van een pakje naar een alternatief adres, de toestemming voor de leverancier om het pakje achter te laten in de lokalen van de bestemmeling, of een nieuwe inplanning van een levering. Indien een zending niet geleverd kan worden (weigering, verandering van adres, afwezigheid van de bestemmeling, fout in de redactie van de transportbon, enz), verbindt de verzender zich ertoe om aan RECORD alle transportkosten te betalen zoals bv opslag, taks, douane, of zelfs de kosten voor de vernietiging van de pakjes, … evenals de kosten van het terugsturen van de goederen, van de omslag of van het pakje, aan het tarief dat van toepassing is, berekend op basis van de commerciële tarieven van RECORD die in voege zijn. RECORD zal een elektronisch systeem mogen gebruiken om het bewijs van levering te verkrijgen en de verzender verzet zich niet tegen het feit dat RECORD een geprinte kopij gebruikt als bewijs voor de eenvoudige reden dat de betrokken informatie verkregen werden of opgeslagen werden onder elektronische vorm. RECORD zal onder geen enkele omstandigheid gehouden worden om het vervoer van een pakje op te schorten of de zending te veranderen (hetzij naar een andere bestemmeling of naar een ander adres dan dat vermeld op de verzendnota) of om het pakje terug te sturen naar de verzender. Indien RECORD tevergeefs zou proberen om het transport op te schorten, de levering naar een andere plaats te richten, of het pakje terug te sturen, zal RECORD in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die eruit zou kunnen resulteren.


9. De prijzen van RECORD zijn exclusief BTW . Ze omvatten de douanerechten niet of andere taksen, alsook alle willekeurige kosten gemaakt tijdens de uitvoering van het transport. Hetzelfde geldt voor de brandstoftoeslag berekend bovenop het basistarief in functie van de geldende petroleum prijzen. RECORD behoudt zich het recht voor om op elk moment de tarieven te indexeren, op basis van de evolutie van de prijsindex bepaald door de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR)
RECORD behoudt zich het recht voor om de tarifaire voorwaarden te wijzigen van het transport in geval van nieuwe elementen.


10. Geen enkel goed dat hieronder in de lijst voorkomt, zal het voorwerp uitmaken van een transportopdracht aangevraagd bij RECORD, zijnde:
- Pakjes waarvan de waarde hoger is dan 500,00 €, behalve indien ze gedekt zijn door een omnium verzekering ;
- Goederen die niet of onvoldoende ingepakt zijn;
- Goederen die een specifieke behandeling vergen ( niet limitatieve voorbeelden : fragiele goederen, enz…) ;
- Glas;
- Goederen die aan bederf onderhevig zijn, of die een zekere temperatuur nodig hebben, stoffelijke overschotten, levende dieren, bloemen of planten;
- Kostbare metalen en stenen, horloges, juwelen of parels, kunstwerken, voorwerpen van collectie en antiquiteiten die een waarde van 750 euro overschrijden ;
- Goederen die op zich geen grote waarde vertegenwoordigen maar waarvan het bederf of het verlies belangrijke schade met zich zou kunnen brengen (niet limitatief voorbeeld : gevoelige gegevens) :
- Telefoonkaarten, bankkaarten of voorafbetaalde kaarten;
- Waardedocumenten;
- Vuurwapens, stukken van wapens en munitie;
- Goederen waarvan de distributie de wetten in voege zou schenden;
- Tabak en alcohol ;
- Paspoorten en ATA boekjes;
- Goederen waarvoor de verzending verboden is volgens de wetten van toepassing of door internationale verdragen ;

Het is aan de verzender om de conformiteit te controleren van de goederen die verstuurd dienen te worden met de goederen uitgesloten van de diensten en prestaties van RECORD.
Ongeacht die uitsluitingen, indien de verzender een goed dat verboden is, volgens die uitsluitingen, toevertrouwt aan RECORD, is RECORD vrijgesproken voor elke aansprakelijkheid die kan tussenkomen, van welke aard dan ook, alsook van elke schade geleden door derden.
De verzender zal anderzijds gehouden worden aan de lasten en kosten veroorzaakt door het niet respecteren van de uitgesloten goederen, en dit zonder enige beperking.


11. Geen enkele klacht is ontvankelijk, indien bij de ontvangst van de goederen, omslagen of pakjes, de bestemmeling geen schriftelijk voorbehoud heeft aangetekend aan de agent van RECORD of zijn onderaannemer of tegenspraak heeft uitgevoerd binnen de 24 uur. Elk eventueel geschil zal verjaard zijn na een periode van een jaar vanaf de dag waarop de bestelling geplaatst werd.

Indien de afzender niet tevreden is over de behandeling van zijn reclamatie bij RECORD, kan hij zich wenden tot de DIENST mediatie voor de post sector ingesteld bij de wet van 21 maart 1991 ; gelegen Koningstraat 97 bus 14 te 1000 Brussel ( (ww.smspo.be-Fax: 02/221.02.44).
De opeisbaarheid van de facturen wordt niet opgeschort door een klacht.


12. Elke zending onder rembours zal verhoogd worden met een supplement van 5,00€ bovenop de basisprijs van de rit, dit kan op elke moment geïndexeerd worden zonder voorafgaande notificatie. RECORD is niet aansprakelijk voor het al dan niet ontvangen van de rembourskosten door de chauffeur indien die niet gereclameerd worden door de afzender binnen de maand na de datum van het vervoer. Na de termijn van een maand, zal geen enkele betaling van welke “onder rembours” dan ook geëist kunnen worden van RECORD.


13. RECORD heeft niet tot onderwerp het transport van gevaarlijke goederen, dus, indien de verzender aan RECORD dergelijke goederen zou toevertrouwen zonder hen hiervan op de hoogte te stellen, kan de verzender aansprakelijk geacht worden voor alle nadelige, directe of indirecte gevolgen die zouden resulteren van een dergelijk transport.


14. De facturen zijn contant betaalbaar aan RECORD zonder aanbetaling. Elke factuur die niet binnen de 30 dagen betaald wordt, zal verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 125 euro en zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een maandelijkse interest teweeg brengen van 1% voor elke begonnen maand, geteld in totaliteit. Bovendien, zal elke factuur die lager is dan 25 euro exclusief BTW, verhoogd worden met een bedrag van 6,30 euro voor administratieve kosten.


15. De verzendingen waarvan de port betaald worden door de bestemmeling zullen gefactureerd worden door RECORD aan de afzender, bij gebrek aan regeling van de port door de bestemmeling binnen de 30 dagen.


16. De eventuele annulatie van een van deze clausules heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de andere clausules.


17. Bij eender welk geschil of tegenspraak zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van BRUSSEL of van het Vredegerecht van UKKEL bevoegd