De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Record Express Delivery verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor de levering van pakketten en vracht en om te voldoen aan haar contractuele verplichtingen, waaronder de levering van pakketten, de betaling van diensten en het beheer van claims. U kunt het e-mailadres info@recordexpress.com gebruiken om te vragen welke gegevens wij over u verwerken of om correctie, verwijdering of verzending ervan te verzoeken. U bent het niet eens met de manier waarop wij gegevens over u verwerken? In dit geval kunt u contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens (contact@apd-gba.be, www.autoriteprotectiondonnees.be). Een uitgebreider overzicht van ons gegevensverwerkingsbeleid vindt u op www.recordexpress.com.

Privacyverklaring

Privacy beleid - Snelle levering van gegevens

I. Algemene informatie

1. Identiteit en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming:

Record Express Delivery
13 Verwelkomingsstraat
1070 Anderlecht
België
+32 2 331 05 05
info@recordexpress.com

Als u contact wilt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection@recordexpress.com of een brief naar bovenstaand adres.

2. Persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens omvatten informatie over personen of gebeurtenissen met betrekking tot een natuurlijke persoon. Dergelijke informatie omvat onder meer naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Informatie die niet verwijst naar een geïdentificeerde of identificeerbare persoon - zoals uw favoriete webpagina's of het aantal gebruikers van een webpagina - wordt niet beschouwd als persoonlijke gegevens.

3. Toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en verbintenis tot geheimhouding
Als postdienstverlener respecteert Record Express Delivery de vertrouwelijkheid van de zending.

4. Beveiligingsinformatie
Door het implementeren van technische en organisatorische middelen doet Record Express Delivery haar uiterste best om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of misbruik. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door systemen die door veiligheidsmaatregelen worden beschermd. Record Express Delivery actualiseert haar beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen indien nodig in het licht van de technologische vooruitgang.

II. Gegevens van de verzender en de ontvanger

1. Categorieën gegevens, doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en rechtsgrondslagen 
Om de dienst van pakket- en vrachtverzending uit te voeren en haar contractuele verplichtingen na te komen, die met name de levering van pakketten, de betaling van diensten en het beheer van schadegevallen omvatten, moet Record Express Delivery informatie verzamelen over haar klanten (contactgegevens, informatie over de betalingswijze) of alle andere informatie die nodig is voor de gekozen dienst en over de ontvanger (naam, adres, postcode, stad, land, telefoonnummer en e-mailadres). De informatie met betrekking tot de ontvangers van de pakketten en de bijbehorende documentatie (locatie van de pakketten in elke fase van het traject), evenals de afleveringsbewijzen die door Record Express Delivery worden opgehaald, kunnen worden verwerkt en geregistreerd. Record Express Delivery gebruikt de gegevens met betrekking tot de pakketten en de ontvangers om haar contractuele verplichtingen na te komen. Elk ander gebruik is verboden.

2. Verantwoordelijkheid 
Record Express Delivery ontvangt het telefoonnummer en adres van de ontvanger van de afzender die Record Express Delivery heeft besteld. De afzender van het pakket is dus verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens van de ontvanger en het verkrijgen van zijn toestemming zodat zijn gegevens kunnen worden overgedragen aan Record Express Delivery.

3. Gegevensuitwisseling en ontvangers
In principe hebben alleen de afzender en de ontvanger het recht om informatie te verkrijgen over het pakket dat wordt verzonden. Record Express Delivery geeft alleen informatie door aan derden (bijv. overheidsinstanties) indien zij daartoe wettelijk verplicht zijn. Record Express Delivery zal geen persoonlijke gegevens verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Record Express Delivery kan echter, in bepaalde gevallen, persoonlijke gegevens overdragen zonder u daarvan op de hoogte te stellen om de leveringsopdracht uit te voeren. Deze persoonsgegevens kunnen naar de volgende ontvangers worden gestuurd:

- Derden die een contract hebben gesloten met Record Express Delivery en die als onderaannemer werken, en de contracten die met haar onderaannemers zijn gesloten, bevatten passende maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens.
- Derden of autoriteiten die wettelijk gerechtigd zijn om dergelijke informatie te ontvangen.
- Wetshandhavingsinstanties en overheidsinstanties om te voldoen aan de veiligheidseisen, of als onderdeel van juridische procedures ter bescherming van Record Express Delivery, of bij het uitvoeren van een onderzoek naar een overtreding van de regels en het beleid van Record Express Delivery, ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de apparatuur van Record Express Delivery of enige illegale activiteit.

4. Bewaring en verwijdering van gegevens 
Record Express Delivery verwerkt persoonsgegevens zolang als nodig is voor het betreffende doel. We bepalen hoe lang we uw gegevens bewaren op basis van de volgende verplichtingen: 
- Operationele eisen: de periode waarin de informatie nodig is om de prestaties van onze dienst te waarborgen. 
- Wettelijke vereisten: periode waarin Record Express Delivery de gegevens moet bewaren om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. De gearchiveerde gegevens worden opgeslagen in beveiligde databases die alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerd personeel. Aan het einde van de wettelijke bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist.
 

III. Gebruik van de website van My Record Express Delivery

1. Registratie van IP-adressen 
Elke keer dat een gebruiker een webpagina van Record Express Delivery opent, worden de gegevens in een logbestand opgeslagen. De volgende specifieke gegevens worden tijdelijk geregistreerd::

  • IP-nummer van de gebruikte computer
  • Domeinnaam
  • Datum en tijdstip van toegang
  • HTTP-responscode
  • Bezochte pagina's (URL)
  • Besturingssysteem en zijn versie
  • Browser en zijn versie

De opgeslagen gegevens worden anoniem samengevat voor statistische doeleinden. Deze statistieken worden gebruikt om te evalueren hoe de Record Express Delivery website door haar bezoekers wordt gebruikt. Ze hebben met name betrekking op de volgorde waarin de webpagina's worden bezocht en het gekozen pad om tussen twee geraadpleegde pagina's te navigeren. Record Express Delivery gebruikt deze informatie om methodes te bepalen om het gebruik en de toepassing van de website verder te verbeteren.

2. Cookies
Tijdens een bezoek aan de pagina's van de website kan het nodig zijn dat de servers van Record Express Delivery of derden (bijv. Youtube) cookies installeren. Deze cookies worden gebruikt door de technische beheerders van de website. Elke bezoeker kan besluiten om zijn browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. In deze gevallen zal de computer van de bezoeker geen gegevens opslaan. De gegevens die in de cookies worden vastgelegd, worden niet overgedragen aan Record Express Delivery. Als u cookies weigert, is het waarschijnlijk dat u niet alle functies van de website kunt gebruiken.

3. Google Analytics
De Record Express Delivery website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (hierna "Google" genoemd). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Indien "IP-anonimisering" op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres ingekort voordat het naar andere lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. In sommige gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken, met inbegrip van maar niet beperkt tot de uitgever van deze website. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. Een dergelijke deactivering kan echter het gebruik van bepaalde functies van deze website verhinderen. U kunt de opslag van gegevens door de Cookie (inclusief uw IP-adres) en met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van gegevens door Google blokkeren met behulp van de browser-plugin die beschikbaar is via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

4. My Record Express Delivery
Record Express Delivery maakt fundamenteel onderscheid tussen een open en een gesloten ruimte bij het gebruik van de website. De functies in de open ruimte kunnen zonder voorafgaande registratie worden gebruikt. De gesloten ruimte ondersteunt gedeeltelijk de uitvoering van een contract tussen de klant en Record Express Delivery en is alleen toegankelijk via een door Record Express Delivery uitgegeven login-bestand. Het open gedeelte biedt de gebruiker onder andere een e-mail contactformulier, de "Track and Trace" functie. De gegevens die tijdens een aanvraag via het e-mail contactformulier worden ingevoerd, zoals naam, straat, postcode, plaats, etc., zijn noodzakelijk voor ons om uw aanvraag te kunnen verwerken. Record Express Delivery zal uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen of anderszins overdragen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven diensten.

IV. Rechten van personen, intrekking van toestemming, uitoefening van rechten, klachten bij de gegevensbeschermingsautoriteit

1. Rechten van personen
Op voorwaarde dat de wettelijke eisen wordt voldaan, heeft u het recht:

- Om op de hoogte te zijn van de verwerking van uw persoonsgegevens en er toegang toe te hebben (Recht van inzage - Artikel 15 GDPR).
- Om de wijziging van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen (Recht op rectificatie - Artikel 16 GDPR).
- Om de vernietiging van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen (Recht op vergetelheid - Artikel 17 GDPR).
- Om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen (Recht op beperkte verwerking - artikel 18 GDPR).
- Om alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben op te vragen (Recht op overdraagbaarheid - artikel 20GDPR).
- Bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens op grond van een rechtmatig belang of om redenen van algemeen belang (Recht van bezwaar - artikel 21 GDPR).

2. Intrekking van de toestemming 
In het geval dat uw toestemming is gevraagd voor de uitvoering van de gegevensverwerking, dient u zich ervan bewust te zijn dat u het recht hebt om deze op elk moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens te wijzigen op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

3. Uitoefening van uw rechten 
Indien u uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens van Record Express Delivery wenst uit te oefenen, of indien u een eerder gegeven toestemming wenst in te trekken, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van Record Express Delivery (zie contactgegevens hierboven) om uit te leggen welk recht u wenst uit te oefenen, zodat Record Express Delivery de nodige stappen kan ondernemen om uw rechten te respecteren. Om de uitoefening van uw rechten te verzekeren, kan Record Express Delivery van u eisen dat u uw identiteit bewijst om elke ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

4. Recht om een klacht in te dienen
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij het College voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer als u van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd (in België: het College voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, tel. 02/274.48.00).

Wijziging van de privacyverklaring
Record Express Delivery kan haar privacyverklaring wijzigen. Een dergelijke wijziging zal op onze website worden gecommuniceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op : 20/09/2020